Mini Leen-Verzekering

Algemeen

We werken er hard aan om de StockBrickx-gemeenschap een veilige plek te houden waar u uw Lego-sets kunt verhuren. Volgens onze Servicevoorwaarden zijn huurders die een Lego Set niet retourneren of beschadigen aansprakelijk voor de volledige vervangings- of reparatiekosten van het artikel, ongeacht de omstandigheden. Mocht de huurder echter niet meewerken en de betaling wordt uitgesteld, dan staan wij voor u klaar. Wanneer u uw Lego Sets op StockBrickx verhuurt, valt elke Lego Set onder onze Mini Leen-Verzekering tot maximaal € 900 per verhuur en onze klantenondersteuning is beschikbaar als u direct advies nodig heeft.

Belangrijk:

Indien u een eigen bedrijfsverzekering of Familiale verzekering heeft, dient u hierop eerst aanspraak te maken voordat u aanspraak kunt maken op de StockBrickx Mini Leen-Verzekering. Indien uw bedrijfsverzekering of Familiale Verzekering dit niet dekt, of uw claim om welke reden dan ook wordt afgewezen, kunt u een beroep doen op de StockBrickx Mini Leen-Verzekering. Lego Sets zijn gegarandeerd tot de waarde die u ervoor heeft betaald (op uw aankoopbewijs). Het is naar eigen goeddunken van StockBrickx of we de aankoopwaarde, de vervangingswaarde uitbetalen of een vervangend artikel voor je regelen.
Houd er ook rekening mee dat we geen late kosten garanderen als een huurder de Lego-set later dan de besproken datum inlevert.

 

Komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen moet u de volgende stellingen naar waarheid kunnen beantwoorden:
Ik ben de persoon die het account op StockBrickx heeft aangemaakt en geverifieerd waarmee de betreffende Lego Set is verhuurd.
Ik heb alle gevraagde documentatie verstrekt om een claim in te dienen.
Ik ben de afgelopen vijf jaar niet veroordeeld voor of aangeklaagd voor enig ander misdrijf dan verkeersovertredingen.
Ik ben nooit onderworpen geweest aan een rechterlijke uitspraak, een vonnis van de rechtbank voor kleine vorderingen, een schuldsaneringsbevel, een individuele vrijwillige regeling of een faillissementsprocedure.
Ik heb nog nooit een verzekering opgezegd, geweigerd of afgewezen, of dat er speciale voorwaarden zijn opgelegd.
Ik heb de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2 verzekeringsclaims ingediend.

Wat moet u doen voor en na de verhuur?

Zorg ervoor dat u het volgende doet:
Maak binnen 24 uur voordat je Lego Set wordt opgehaald voor verhuur, foto’s of een video van je item. Deze moeten een tijdstempel hebben, dus we raden u aan ze op een smartphone te gebruiken waar tijdstempels automatisch worden vastgelegd. Of u kunt foto’s maken met deze app.
Als uw Lego Set een kernfunctie heeft, dan heeft u een video nodig waarin deze werkt. Bijvoorbeeld als het een Technic Lego Set met motor is. Of mechanische componenten, maak er een video van in actie waarbij we het geluid kunnen horen.
Op deze manier kunt u, als er geen externe schade is, maar het werkt niet meer, bewijzen dat het direct voorafgaand aan de verhuur werkte. En als u denkt dat het artikel tijdens de huur beschadigd is, zorg er dan voor dat u dit documenteert met foto’s of video’s die zijn gemaakt/opgenomen binnen 24 uur nadat het is geretourneerd.
Als uw Lego Set beschadigd is geretourneerd, moet u binnen 24 uur na de einddatum van de huur een zaak bij ons openen via het claimformulier.
Zorg ervoor dat alle items die u aan de huurder geeft, in de advertentie vermeld staan. Als ze niet in de advertentie staan, zijn ze niet gegarandeerd.
Zorg ervoor dat je het aankoopbewijs en de serienummers/QR-code van je Lego sets kunt vinden. Deze zijn nodig voor succesvolle claims.
Meestal is het sneller en goedkoper als u en de andere partij het probleem rechtstreeks onderling kunnen oplossen. Maar maak je geen zorgen. Als dat niet het geval is, kan ons toegewijde Resolutieteam namens jou in het geschil bemiddelen.
U dient contact op te nemen met de huurder om te proberen de zaak direct op te lossen. Als dat niet lukt, kan ons toegewijde oplossingsteam namens u in het geschil bemiddelen.
Hieronder kunt u het document Mini Leen-Verzekering volledig lezen.

Algemene Voorwaarden van de mini Leen-Verzekering (AVLV)

Mini Leen-Verzekering voor verhuurde Lego Sets, editie 01.2024.

De gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen, downloaden, opslaan en afdrukken van deze AVLV via deze link: http://stockbrickx.com/mini-leen-verzekering
Deze Mini Leen-Verzekering valt onder onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy

Verzekerde personen:

U komt in aanmerking voor een claim op deze garantie als u aan alle volgende criteria voldoet:

Verzekerde en gerechtigde zijn verhuurders gevestigd in België of Nederland die Lego Sets verhuren via het StockBrickx-platform (www.stockbrickx.com).
U bent de persoon die het account op StockBrickx heeft aangemaakt waarmee het betreffende item is verhuurd.
U heeft de juiste verificatiedocumenten geüpload toen daarom werd gevraagd.
U bent in de afgelopen 5 jaar niet veroordeeld voor, of aangeklaagd wegens enig misdrijf anders dan verkeersovertredingen.
U bent nooit onderworpen geweest aan wanbetalingen voor consumenten- en hypothecaire kredieten die in België en Nederland door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten (de zogenaamde “zwarte lijst”) of faillissementsprocedures.
U heeft nooit verzekeringen gehad die geannuleerd, geweigerd of afgewezen zijn, of waarbij speciale voorwaarden zijn opgelegd.
U heeft in de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2 verzekeringsclaims ingediend.
U heeft de Lego Set niet overgedragen totdat de transactie is goedgekeurd.
U mag de Lego Set alleen overdragen aan de persoon die is geverifieerd om te lenen. Wij kunnen geen garantie bieden voor verhuringen die aan derden zijn overgedragen.

Verzekerde objecten:

De verzekering dekt enkel Lego Sets die via het StockBrickx-platform worden verhuurd en waarvoor een verzekeringsbijdrage in rekening wordt gebracht bij de huurder.

Niet-verzekerde objecten:

Over het algemeen niet-verzekerbare objecten zijn onder andere:

Alle Items die geen Lego Set zijn. Deze kunnen niet via het platform worden verhuurd.
Items en Lego Sets die niet worden verhuurd via het StockBrickx-platform.
Lego Sets die niet functioneel zijn aan het begin van de verhuurperiode.

 

Duur van de verzekeringsdekking:

De verzekeringsdekking is van toepassing op schade die optreedt tussen het moment dat de Lego Set aan de huurder wordt overhandigd en wanneer het wordt teruggegeven aan de verhuurder, evenals gedurende de afgesproken verhuurperiode.

Geografische reikwijdte

Verzekeringsdekking is voor schade of verliezen die zich voordoen in België of Nederland (in geografische zin).

Verzekerde gebeurtenissen:

Het volgende is verzekerd:

Schade als gevolg van een onvoorziene externe gebeurtenis, Ook verzekerd is verduistering/diefstal.

Onverzekerde gebeurtenissen:

Uitgesloten zijn schade of verliezen die, ongeacht hun oorzaak, direct of indirect verband houden met:

 • Oorlogshandelingen, schendingen van neutraliteit, revolutie, opstand, burgerlijke onrust (gewelddaden tegen personen of eigendommen tijdens oproer, rellen of tumult) en de genomen maatregelen daartegen,
 • Kernsplijting, kernfusie, radioactief materiaal, radioactieve besmetting, evenals kernexplosieapparaten of elk type nucleair wapen, inclusief maatregelen daartegen,
 • Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en vallende meteorieten, evenals andere hemellichamen,
 • Ook uitgesloten zijn schade en verliezen door diefstal, brand en natuurrampen,
 • Die geleidelijk of niet plotseling zijn opgetreden bijvoorbeeld door licht, vochtigheid, droogte, oxidatie of bederf,
 • Door normale slijtage, veroudering, kleurverandering, materiaalmoeheid,
 • Die zijn opgetreden zonder externe invloed, zoals intern operationeel letsel,
 • Door ongedierte en knaagdieren,
 • Als het verhuurde object niet voor het beoogde doel wordt gebruikt,
 • Als gevolg van uitvoering onder de wet op de gerechtsdeurwaarders of inbeslagname door staatsorganen,
 • Veroorzaakt door huisdieren als gevolg van krabben, bijten en ontlasting,
 • In verband met niet-officieel geautoriseerde reizen, wanneer de Lego Set wordt vervoerd door derden,
 • Lego Sets die worden gedekt door de garantie van de fabrikant of die ontstaan tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Voordelen:

StockBrickx zal de kosten dekken tot de vervangingswaarde op het moment van het verzekerde evenement voor een gedeeltelijk verlies of, in geval van totaal verlies, de vervangingswaarde op het moment van het verzekerde evenement.

De vervangingswaarde wordt berekend via de verzekeraar. In elk geval bedraagt deze echter maximaal € 900 per huurperiode of de vervangingswaarde zoals door de verzekerde persoon is opgegeven (de lagere waarde is doorslaggevend).


Beschadigde of ontbrekende blokjes:

In het geval van ontbrekende blokjes bij de terugkeer van het gehuurde Lego-set, is de huurder verantwoordelijk voor het vergoeden van de ontbrekende blokjes aan de verhuurder. Dit dient onderling tussen de huurder en verhuurder te worden overeengekomen.

Indien er niet kan worden overeengekomen, zal StockBrickx dit verder afhandelen.
Bijgevolg is de huurder gehouden en verplicht tot het betalen van een handling fee van 10% over de kosten van de ontbrekende blokjes, met een handling fee met een minimumbedrag van €40.

De vergoeding voor ontbrekende blokjes wordt bepaald op basis van de kosten voor de vervanging van de blokjes. De handling fee is bedoeld om de administratieve kosten en moeite die gepaard gaan met het vervangen van de blokjes te dekken.

De huurder wordt verzocht dit bedrag te voldoen binnen 2 dagen na ontvangst van de kennisgeving over de ontbrekende blokjes en de bijbehorende kosten. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot verdere gerechtelijke stappen, waaronder het inroepen van wettelijke bepalingen.

Vergoeding bij verlies:

De vergoeding in geval van totaal verlies wordt als volgt berekend:

In het eerste jaar tot het vijfde jaar na aankoop = vervangingswaarde

Meer dan vijf jaar na aankoop = contante waarde

Als vervanging niet mogelijk is, dan is de vervangingswaarde of de contante waarde van een equivalente Lego Set of Lego-blokje doorslaggevend.

Persoonlijke sentimentele waarde wordt niet in overweging genomen. Andere kosten met betrekking tot het verzekerde evenement, zoals de kosten voor het vervangen van het verzekerde eigendom of uitgaven met betrekking tot het verkrijgen van een politierapport (P.V.), zijn ook niet verzekerd.

StockBrickx behoudt zich het recht voor om zich binnen de wettelijke bepalingen te verhalen op de huurder.

We zullen betalen voor de kosten van vervanging van ontbrekende en/of beschadigde blokjes, vervangingswaarde, of de oorspronkelijke waarde verminderd met eventuele afschrijving, afhankelijk van wat minder is.
De ‘vervangingwaarde’ wordt bepaald door de prijs die u ervoor heeft betaald en moet door u worden aangetoond (bijvoorbeeld met een aankoopbewijs).
Afschrijving wordt bepaald door het StockBrickx Claims Team.

Het is ter beoordeling van ons Resolution Team om te bepalen of iets redelijkerwijs kan worden vervangen of als ‘onherstelbaar’ wordt beschouwd.
Als ze dit niet gemakkelijk kunnen beoordelen, wordt u gevraagd een beoordeling van een officiële derde partij aan te vragen.

Het Claims Team bepaalt wanneer het passend is om het Claims-proces te starten, wat varieert per geval. 

Verplichtingen:

Bij het optreden van een verzekerde gebeurtenis moet de verzekerde persoon de schade of het verlies onmiddellijk melden via het online schadeformulier van StockBrickx, dat mogelijk is tot 24 uur na het einde van de verhuurperiode. De huurder wordt automatisch op de hoogte gebracht van de schade of het verlies wanneer dit wordt gemeld.

In geval van verduistering/diefstal moet de verzekerde persoon de zaak melden bij het bevoegde politiebureau. Als het gestolen of verduisterde object wordt teruggevonden, moet StockBrickx worden geïnformeerd.

De verzekerde persoon beschermt de vorderingen waarop hij recht heeft tegen de huurder en verleent bijstand bij de handhaving ervan door StockBrickx voor zover nodig.
We zullen geen enkele betaling onder deze garantie doen, tenzij u als de Eigenaar:
– een eis indient tegen uw Huurder om compensatie te verkrijgen voor eventuele schade, verlies of het falen van de Lego Set tijdens de verhuurperiode;
– in het geval van het incident, het voorval zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan de politie meldt en daarbij een referentienummer verkrijgt;
– elk item dat u claimt op uw oorspronkelijke lijst opneemt, die de Huurder heeft gebruikt om de items te verhuren
– ervoor zorgt dat de ‘vervangingswaarde’ nauwkeurig is. Ter voorkoming van twijfel, wordt ‘redelijk nauwkeurig’ binnen 10% van de geclaimde waarde beschouwd.
– ons voorziet van de juiste documentatie ter ondersteuning van de claim, inclusief maar niet beperkt tot:
– een gedetailleerde opsomming van alle blokjes die schade hebben geleden of verloren zijn gegaan;
– bewijs van de waarde bij aankoop van de Lego Set;
– serienummers van de Lego Set of Itemnr. van de blokjes;
– foto’s of video’s van de item(s) genomen onmiddellijk (en niet meer dan 24 uur) vóór de verhuur om aan te tonen dat ze onbeschadigd in uw bezit waren;
– in geval van schade, foto’s of video’s genomen onmiddellijk (en niet meer dan 24 uur) na de verhuur om aan te tonen dat de schade tijdens de verhuurperiode is opgetreden en niet tijdens uw     eigen latere gebruik;
– in geval van schade kunnen we een beoordeling door een derde partij gekozen door StockBrickx vereisen. Uw claim kan niet worden verwerkt totdat deze beoordeling is uitgevoerd;
– geen informatie over uw claim op sociale media, online of openbaar publiceren voordat het claimproces is voltooid.

Als de inhoud eigendom is van een bedrijf of een professional, moet u/hun geldige onderliggende verzekering hebben die de inhoud dekt. We zullen u vragen eerst een beroep te doen op uw bestaande verzekering voordat u een claim indient onder deze garantie. Als dit niet succesvol is, moet u schriftelijk bewijs leveren dat de verzekeraars de claim hebben afgewezen, om een beroep te kunnen doen op deze garantie.
Als uw item gedekt is door een garantie van de leverancier, moet u eerst proberen deze te gebruiken voor reparatie of vervanging voordat u een beroep doet op deze garantie. Als dit niet succesvol is, moet u schriftelijk bewijs leveren dat de leveranciers de claim hebben afgewezen, om een beroep te kunnen doen op deze garantie.
U moet ons zo snel mogelijk informeren, en in ieder geval binnen 24 uur na het einde van de verhuurperiode, over elk incident waarvoor u mogelijk een beroep moet doen op deze garantie.
U moet ons alle assistentie geven die redelijkerwijs nodig is om de teruggave van de items zelf en vervolgens van de bedragen die ons door de Huurder verschuldigd zijn, na te streven.
Alle benodigde informatie voor de claim moet binnen 3 maanden na het begin van het claimproces worden verstrekt. Na verloop van 3 maanden wordt uw claim gesloten en kan deze niet worden heropend.

Schending van verplichtingen:

Bij schending van verplichtingen kan de uitbetaling van verzekeringsprestaties worden geweigerd of het uitkeringsbedrag worden verlaagd. Dit nadeel doet zich niet voor als er, rekening houdend met de omstandigheden, geen verwijtbare schending plaatsvindt of als de schending geen invloed heeft gehad op het ontstaan en de omvang van de schade of het verlies.

Fraude:

Als u of iemand die gerechtigd is tot dekking met betrekking tot een claim of verlies, of iemand namens u of die andere persoon, probeert ons opzettelijk valse informatie te verstrekken of een frauduleuze claim onder deze polis in te dienen, dan:
– hebben wij het recht om elke betaling onder de garantie te weigeren met betrekking tot elke claim of verlies; niet beperkt tot de betreffende claim, maar inclusief alle toekomstige en lopende claims;
– U moet alle door ons gemaakte betalingen met betrekking tot claims of verliezen die zijn opgetreden na de datum van enige frauduleuze handeling of claim of het verstrekken van dergelijke valse informatie, terugbetalen;
– hebben wij het recht om u juridisch te vervolgen voor de handeling;
– uw gebruik van het platform zal permanent worden opgeschort.

Plaats van jurisdictie en toepasselijk recht:

De Overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.

Sancties:

StockBrickx zal geen verzekeringsuitkeringen verstrekken als daardoor enige toepasselijke handels- of economische sancties zouden worden geschonden.