Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

1    Doel StockBricks

1.1 StockBrickx is een online gebruikersplatform met als doel om huurders en verhuurders van Sets met elkaar in contact te brengen. 

StockBrickx treedt louter op als tussenpersoon waardoor zij op geen enkele wijze betrokken is bij de communicatie of transacties die, in rechtstreeks of in onrechtstreeks verband met de advertentie, tussen de Gebruiker-verhuurder en Gebruiker-huurder zouden plaatsvinden. 

2    Definities en interpretatie

2.1 Naast de termen die elders in de Algemene Voorwaarden worden gedefinieerd, zullen de woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen de betekenis hebben zoals aangegeven in Artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

3    Toepassingsgebied

3.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen de verhouding tussen StockBrickx en de Gebruiker en zijn van toepassing op elke Dienst van StockBrickx. 

Door een Account aan te maken, erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en van de Privacy Policy en aanvaardt hij deze uitdrukkelijk, zonder hier enig voorbehoud bij te maken.   

3.2 Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk mits schriftelijk instemming van StockBrickx en zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

3.3 StockBrickx behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf kennisgeving aan de Gebruikers.

4    Gebruiker en Account

4.1 Om van de Diensten die StockBrickx op haar Website aanbiedt gebruik te kunnen maken, dient een Bezoeker zich te registreren en een Account aan te maken. Eenmaal het Account is aangemaakt is de Bezoeker een Gebruiker. Hiervoor zijn de volgende persoonsgegevens vereist: [naam, voornaam en e-mailadres]. Tijdens het registratieproces wordt de Gebruiker tevens verzocht om een gebruikersnaam, avatar en wachtwoord op te geven [en in voorkomend geval een telefoonnummer, en adres] om de Website in staat te stellen de Gebruiker te identificeren. StockBrickx gebruikt deze gegevens voor de doeleinden en op de wijze zoals nader omschreven in de Privacy Policy. 

4.2. De Gebruiker erkent dat alleen hij/zij verantwoordelijk is voor het vertrouwelijk houden van de inloggegevens, voor het gebruik van het Account en voor alle activiteiten die op het Account van de Gebruiker plaatsvinden.   

4.3. Bij gerede twijfel omtrent de identiteit van de Gebruiker, behoudt StockBrickx zich het recht voor om de persoonsgegevens van de Gebruiker in kwestie op te vragen ter nazicht en om over te gaan tot het nemen van maatregelen zoals het blokkeren van het Account in overeenstemming met artikel 9.6.

5    Plaatsen van advertenties

5.1 Om een advertentie op de Website te plaatsen dient de Gebruiker-verhuurder een categorie te selecteren die het meest aansluit bij de tot verhuur aangeboden Set en kan ervoor opteren om eveneens een foto of afbeelding van de Set te plaatsen.

5.2 Op de Website mogen enkel advertenties geplaatst worden voor de verhuur van Sets tegen betaling. De Gebruiker-verhuurder kan desgevallend opteren om de verhuur van een Set afhankelijk te maken van de betaling van een waarborg. 

5.3 Enkel Sets die die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van een advertentie: 

    • De Gebruiker-verhuurder is eigenaar van de Set; 

    • De Set is veilig voor gebruik;

    • De Set is volledig;

    • De Set is in goede algemene staat, schoon en geurvrij

6    Betalingen

6.1 Op het moment dat tussen de Gebruiker-verhuurder en Gebruiker-huurder een overeenkomst tot huur tot stand is gekomen, is de Gebruiker-huurder verplicht om de Gebruiker-verhuurder te betalen. De Gebruiker-verhuurder autoriseert StockBrickx om de online betaling van de Gebruiker-huurder in ontvangst te nemen. StockBrickx rekent hiervoor een commissie aan van 15% op de verhuurprijs. 

6.2 StockBrickx maakt gebruik van de diensten van Stripe. De algemene voorwaarden van Stripe zijn van toepassing.

7    Gebruikersvoorwaarden

7.1 De Gebruiker-Verhuurder verbindt er zich toe om de Website alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals in de Algemene Voorwaarden omschreven. De Gebruiker zal de Website uitdrukkelijk niet gebruiken voor gelijk welke illegale vorm van seksueel contact, prostitutie, mensenhandel, of seksueel misbruik of met het doel om onrechtmatige of frauduleuze handelingen of transacties te verrichten.

In het bijzonder dienen Gebruikers zich te onthouden van:

    • handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen van de Website of die in strijd zijn met nationale, internationale en supranationale wetten, regels en voorschriften; 

    • het delen, openbaar maken of anderszins gebruiken van vertrouwelijke informatie, andermans persoonsgegevens, en misleidende of onjuiste gegevens;

    • het publiceren van Inhoud die strafbare feiten of misdrijven, prostitutie, discriminatie, haat of geweld op basis van ras, etnische afkomst, seksualiteit of nationaliteit promoot, aanmoedigt of daartoe aanzet; 

    • het verrichten van handelingen die mogelijk gevaar in kunnen houden voor minderjarigen;

    • het maken van smadelijke, lasterlijke, beledigende, discriminerende of haatzaaiende opmerkingen;

    • het gebruiken (met name delen en/of publiceren) van programma’s en/of computerbestanden die virussen bevatten, of die (i) de normale werking van de Website en/of de Diensten kunnen verstoren, (ii) de computers van Gebruikers infecteren en derhalve tot schade leiden voor de Gebruiker of zijn/haar activa of (iii) de Gebruiker verhinderen gebruik te maken van de Website, de Diensten of de computer van de Gebruiker;

    • het gebruiken (met name delen en/of publiceren) van programma’s en/of computerbestanden die virussen bevatten, of die (i) de normale werking van de Website en/of de Diensten kunnen verstoren, (ii) de computers van Gebruikers infecteren en derhalve tot schade leiden voor de Gebruiker of zijn/haar activa of (iii) de Gebruiker verhinderen gebruik te maken van de Website, de Diensten of de computer van de Gebruiker;

7.2 De Gebruiker zal zich op de Website op respectvolle en passende wijze uiten en gedragen. De Gebruiker verbindt zich er toe om als profielfoto of om bij de beschrijving van de geadverteerde dienst of product, geen foto’s of afbeeldingen te gebruiken van geslachtsdelen of volledig ontblootte borsten. 

8    Aansprakelijkheid en klachten

8.1 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat StockBrickx louter optreedt als tussenpersoon. In deze zin is StockBrickx niet verantwoordelijk voor de Inhoud van de advertenties die Gebruiker-verhuurders op de Website plaatsen, noch voor de Sets die zij verhuren. Daarnaast zijn de Gebruikers als enige verantwoordelijk voor de met andere Gebruikers verrichte transacties en geschillen die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

8.2 In het bijzonder kan StockBrickx niet aansprakelijk gesteld worden voor: (I) handelingen of nalatigheden van Gebruikers, (ii) de geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of wettigheid van geplaatste advertentie, en (iii) de veiligheid, kwaliteit en hoeveelheid diensten en producten die Gebruikers via de Website adverteren, noch de conformiteit van de geadverteerde diensten of producten met de gegeven beschrijving. 

8.3 StockBrickx garandeert niet dat de informatie op de Website volledig, juist en/of accuraat is noch dat de Website vrij is van fouten, gebreken, malware en/of virussen. StockBrickx is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de Website daartoe behorend de schade veroorzaakt door malware, virussen en/of de onjuistheid en onvolledigheid van de informatie op de Website. 

8.4 StockBrickx is uitdrukkelijk géén partij bij enig direct of indirect contact of transactie tussen de Gebruikers. De huur of verhuur van een Set geschiedt geheel op eigen rekening en risico van een Gebruikers. StockBrickx is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade, gevolgschade, vervangende schade en/of letselschade van de Gebruiker die het gevolg is van de overeenkomst die tussen de Gebruiker-verhuurder en Gebruiker-huurder tot stand is gekomen.

8.5 Indien een Gebruiker de Algemene Voorwaarden en in het bijzonder artikel 7 niet naleeft, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat hij als enige verantwoordelijk is voor alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade van derden of van StockBrickx. 

8.6 De Gebruiker zal StockBrickx en al haar medewerkers en gevolmachtigden vrijwaren tegen aanspraken van Derden op vergoeding van enige schade, waaronder (niet-uitsluitend) wordt verstaan alle claims, kosten, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten, die voortvloeien uit of verband houden met de schending van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker.

8.7 Sinds 01/02/2024 kan er een Mini Leen-Verzekering worden afgesloten indien voldaan aan de Algemene Voorwaarden van de Mini Leen-Verzekering. Elke gebruiker kan deze raadplegen via de volgende link. 
www.stockbrickx.com/mini-leen-verzekering

9    StockBrickx’ rechten en verplichtingen

9.1 De Gebruiker erkent dat de StockBrickx er zich louter toe verbindt om een online platform ter beschikking te stellen. Op geen enkele wijze kan StockBrickx aansprakelijk gesteld worden voor de wijze waarop en de mate waarin op een bepaalde advertentie wordt gereageerd en de afloop hiervan. 

9.2 StockBrickx kan de Website te allen tijde aanpassen in het belang van de gebruiksvriendelijkheid. Deze wijzigingen zullen echter geen veranderingen aanbrengen in de door de Gebruiker geleverde Inhoud.

9.3 Gebruikers erkennen en aanvaarden dat StockBrickx als aanbieder van het online gebruikersplatform geen contractuele verplichting heeft om enige controle uit te voeren op de advertenties.

9.4 Indien een Gebruiker een advertentie ontdekt die in overtreding is met de Algemene Voorwaarden, in het bijzonder met de gebruiksvoorwaarden onder artikel 7, dient StockBrickx onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld door een e-mail te sturen naar het adres hello@stockbrickx.com.

9.5 In zoverre een Gebruiker diensten of producten aanbiedt die in strijd zijn met nationale, internationale en supranationale wetten, regels en voorschriften, of in zoverre een Gebruiker Inhoud publiceert die strafbare feiten of misdrijven, prostitutie, discriminatie, haat of geweld op basis van ras, etnische afkomst, seksualiteit of nationaliteit promoot, aanmoedigt of daartoe aanzet, zal de StockBrickx hiervan rechtstreeks aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten. 

9.6 Wanneer StockBrickx een inbreuk op de Algemene Voorwaarden vaststelt of wanneer zij meent dat , kan zij het Account van een Gebruiker tijdelijk of definitief blokkeren. Gebruikers van wie het Account is geblokkeerd, hebben geen toegang meer tot de Website. StockBrickx verplicht zich tot het nemen van beperkende of blokkeringsmaatregelen die in verhouding staan tot de omstandigheden en in het bijzonder met de door de Gebruiker gepleegde inbreuk(en). Inbreuken van Gebruikers zullen leiden tot een tijdelijke blokkering of beperking van hun Account, tenzij deze schendingen ernstig of herhaald zijn, in dat geval wordt het Account van de Gebruiker definitief geblokkeerd.  

9.7 StockBrickx behoudt zich eenzijdig het recht voor om Accounts van Gebruikers te verwijderen.

10  Verwerking van persoonsgegevens

10.1. Op de verwerking van persoonsgegevens door StockBrickx is de geldende privacyregelgeving van toepassing. De Privacy Policy die op de Website beschikbaar is, maakt integraal deel uit van de Overeenkomst.

StockBrickx treft alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De advocaten, aangestelden en medewerkers van StockBrickx alsook dienstverleners die StockBrickx inschakelt en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

11  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van huidige Overeenkomst, leidt niet tot de nietigheid van de gehele Overeenkomst.

11.2 De Overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.

12  Definities en interpretatie

12.1 Naast de termen die elders in de Algemene Voorwaarden worden gedefinieerd, zullen de woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen de betekenis hebben die er hieronder aan wordt gegeven:

 “Set” betekent een Lego-set;

“Account” betekent het gebruikersaccount dat bij registratie is aangemaakt op de Website; 

“Algemene Voorwaarden” betekent deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle Diensten die StockBrickx aan de Gebruikers verstrekt;

“Bezoeker” betekent elke persoon die de Website bezoekt, maar geen Account heeft aangemaakt;

Derde” betekent elke andere persoon dan StockBrickx en de Gebruiker;

Dienst” of “Diensten” betekent alle diensten die StockBrickx aan de Gebruikers verstrekt, met inbegrip van het aanbieden van een online gebruikersplatform waar Gebruikers advertenties kunnen plaatsen. “Gebruiker” betekent de natuurlijke persoon (rechtspersoon) die gebruik maakt van de Diensten en van de Website en die hiervoor een Account heeft aangemaakt. Afhankelijk of de Gebruiker Sets aanbiedt ter verhuur of huurt kwalificeert hij als Gebruiker-verhuurder of Gebruiker-huurder;

“Inhoud” betekent  alle informatie die de Gebruiker op de Website plaatst met inbegrip van maar niet beperkt tot de geplaatste advertenties, beschrijving van de geadverteerde dienst of product, foto’s of afbeeldingen en berichten waaronder privéberichten;

Overeenkomst” betekent de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy die samen de gehele overeenkomst vormen die de rechtsverhouding tussen Partijen beheerst;

Partij” betekent StockBrickx of de Gebruiker en “Partijen” betekent zowel StockBrickx als de Gebruiker;

Privacy Policy” betekent de voorwaarden en het privacy beleid beschikbaar op de Website;

“StockBrickx” met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Guido Gezellestraat en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0801.930.177;

“Website” betekent de website van StockBrickx met als url stockbrickx.com; 

12.2 De termen “zoals”, “waaronder”, “met inbegrip van” en alle vormen en afgeleiden hiervan, dienen te worden geïnterpreteerd als “met inbegrip van maar niet beperkt tot”